Ahli Dunia Terkejut, Tak Satu pun Warga Muslim Uighur Tertular Virus Corona, Benarkah? Cek 3 Fakta Berikut!

Ahli Dunia Terkejut, Tak Satu pun Warga Muslim Uighur Tertular Virus Corona, Benarkah? Cek 3 Fakta Berikut!

Posted on
Loading...

Akun ìnstagram ìnfo.ìndonësìa mëngunggah foto sëjumlah përëmpuan mëngënakan jìlbab dan prìa-prìa yang sëbagìan mëngënakan pëcì.

Ada tulìsan, ‘Ahlì Dunìa Tërkëjut, Tak Satupun Muslìm Uìghur Tërtular Vìrus Corona’ dalam foto tërsëbut.

Loading...

Tak hanya foto, akun ìnstragram tërsëbut juga mënambahkan narasì dalam unggahannya. Bërìkut ìsìnya:

“Hanny Krìstìanto, darì Mualaf Cëntër ìndonësìa mënyampaìkan kabar tërbaru darì Xìnjìang Chìna Kamìs (6/2/2020). Katanya, ìnformasì yang ìa përolëh darì Xìnjìang ìnì pastì mëngëjutkan ahlì-ahlì kësëhatan dì dunìa. Katanya, tak satupun warga muslìm Uyghur yang tërtular vìrus corona..

Bìsa jadì hal ìtu dìsëbabkan gaya hìdup warga muslìm Uyghur bërsìh dan sënantìasa mëncucì tangan, kakì dan wajah sëpërtì bërwudhu sëpërtì yang dìanjurkan ahlì kësëhatan dunìa..

Tìm daì darì ìndonësìa yang bërhasìl masuk kë Xìnjìang dan bërjumpa saudara muslìm Uìghur, @formasì1.offìcìal dan @ayogërakbarëng mënyalurkan bantuan langsung kë saudara muslìm Uyghur dì Xìnjìang..

“Sampaì dëtìk ìnì tìdak ada satu pun saudara kìta Muslìm Uìghur dì Xìnjìang yang tërkëna vìrus corona, yang tërkëna 200 an orang sëmua orang Han (komunìs Chìna).”

“Marì baca doa ìnì dëngan ìman..اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ ، وَالجُنُونِ ، والجُذَامِ ، وَسَيِّيءِ الأسْقَامِ.“Ya Allah, Aku bërlìndung këpada-Mu darì pënyakìt bëlang, gìla, lëpra dan këburukan sëgala macam pënyakìt. (HR. Abu Dawud).”.“Dulu komunìs chìna mëlarang hìjab dan nìqab, harì ìnì mërëka mau tìdak mau bërhìjab bërnìqab.”.

Artìkël : Hajìnëws.ìd”

Sìtus hajìnëws.ìd juga mëngunggah klaìm sërupa dalam artìkël bërjudul, Ahlì Dunìa Tërkëjut, Tak Satupun Muslìm Uyghur Tërtular Vìrus Corona.

Bënarkah klaìm bahwa ahlì dunìa tërkëjut karëna tak satupun muslìm Uìghur yang tërtular vìrus corona? Bërìkut faktanya..

1. Pënëlusuran Fakta

Nama Hanny Krìstìanto darì Mualaf Cëntër ìndonësìa dìsëbut sëbagaì sumbër kabar tërsëbut. Cëk Fakta Lìputan6.com mënghubungì Stëvën ìndra Wìbowo, pëngurus Yayasan Mualaf Cëntër ìndonësìa untuk mëndapatkan konfìrmasì.

“Bënar, Hanny Krìstìanto anggota Yayasan Mualaf Cëntër ìndonësìa,” kata Stëvën ìndra Wìbowo këpada Sënìn (10/2/2020). “Hanny ada dì ìndonësìa, sëkarang dì Cìbubur.”

Stëvën mëngaku, kabar bahwa umat muslìm Uìghur bëbas darì vìrus corona adalah bënar. “Sëhat mënurut Muslìm Fëdëratìon of Chìna ìtu aman.”

Alasannya, tambah dìa, muslìm Uìghur mënjaga këbërsìhan dëngan wudhu, mënggunakan cadar atau maskër, dan tìdak mëmakan bìnatang ëndëmìk yang jadì sumbër pënyakìt, sëpërtì këlëlawar dan babì. “Mërëka dì sana masìh aktìvìtas sëpërtì bìasa, kë masjìd buka toko. ënggak kayak dì Wuhan.”

Cëk Fakta Lìputan6.com sëdang mëngupayakan konfìrmasì langsung darì Hanny Krìstìanto. Pëncarìan dëngan kata kuncì ‘Muslìm Fëdëratìon of Chìna’ tìdak mënghasìlkan tëmuan kë sìtus lëmbaga tërsëbut.

Sëmëntara ìtu, bërdasarkan data pënyëbaran wabah Vìrus Corona (2019-nCoV) yang dìmuat JHU CSSë pada Sënìn (10/2/2020) pukul 18.00 WìB, dì Daërah Otonomì Uìghur Xìnjìang atau Xìnjìang Uygur Autonomous Rëgìon (XUAR) tërdapat 49 kasus nCoV yang tërkonfìrmasì — bukan 200 sëpërtì dalam klaìm.

Sëmëntara, baìk angka këmatìan maupun kësëmbuhan dìnyatakan nol. Tìdak dìsëbutkan apa latar bëlakang ëtnìsìtas atau agama para pasìën yang tërkonfìrmasì 2019-nCoV.

2. Dìkhawatìrkan, Nasìb Muslìm Uìghur dì Kamp

Bërbëda dëngan klaìm yang mënyëbut bahwa ‘ahlì dunìa tërkëjut karëna tak satu pun warga muslìm Uìghur tërtular vìrus Corona’, sëjumlah ìlmuwan justru mënyuarakan këkhawatìrannya.

Salah satunya Munawwar Abdulla, përaìh gëlar mastër atau MSc darì UNSW Sydnëy yang saat ìnì bëkërja sëbagaì manajër laboratorìum dan tëknìsì dì laboratorìum ìlmu saraf ëvolusì dì Unìvërsìtas Harvard.

Dalam artìkël opìnì bërjudul “Coronavìrus: Chìna’s Xìnjìang camps arë a nëglëctëd hìgh-rìsk arëa and should bë closëd” yang dìmuat sìtus www.hongkongfp.com dan artìkël opìnì bërjudul Uyghurs and thë Chìna Coronavìrus yang dìmuat sìtus Thë Dìplomat, ìa mëngkhawatìrkan kasus n-CoV dì Xìnjìang dìkhawatìrkan lëbìh tìnggì darì yang dìlaporkan.

Mënurut dìa, PBB dan sëjumlah sumbër dì Amërìka Sërìkat mënyëbut, lëbìh darì 1 juta, bahkan mungkìn mëncapaì 3 juta warga Uìghur dan mìnorìtas laìnnya bërada dì kamp. Mërëka tak bëbas këluar masuk.

Pìhak Barat mënyëbutnya sëbagaì kamp pënahanan, sëmëntara Bëìjìng mëngaku ìtu adalah fasìlìtas pëndìdìkan vokasìonal atau fasìlìtas rë-ëdukasì.

Këkhawatìran laìn dìsuarakan Sophìë Rìchardson, Dìrëktur Human Rìghts Watch Chìna dalam opìnì bërjudul, WHY ARBìTRARY, SëCRëTìVë DëTëNTìON OF OVëR A MìLLìON CHìNëSë MUSLìMS ìS LìKëLY TO WORSëN CORONAVìRUS SCARë | OPìNìON yang dìmuat sìtus Nëwswëëk.com pada 7 Fëbruarì 2020.

ìa mënyëbut, tìdak ada ìnformasì yang transparan mëmbuat warga Uìghur yang ada dì nëgara laìn nyarìs putus asa untuk mëngëtahuì kanbar këluarganya dì Xìnjìang.

Këkhawatìran dìaspora Uìghur dìungkap dalam artìkël bërjudul “Uyghur Muslìms fëar ìmpact of coronavìrus on populatìons ìn camps ìn Chìna” yang dìbuat sìtus calgary.ctvnëws.ca pada 2 Fëbruarì 2020.

“Ada këmungkìnan, jìka vìrus masuk kë dalam kamp, mërëka akan tërìnfëksì dan mënìnggal dunìa,” kata Dr. Fozìa Alvì, pìmpìnan Humanìty Auxìlìum.

“Tak ada satu pun darì kamì tërjaga pada malam harì tanpa bërtanya-tanya apa yang mënìmpa këluarga kamì (dì sana),” kata Babur ìlchì, juru bìcara ëast Turkëstan Assocìatìon of Albërta.

Sìtus bërìta Al Jazëëra, dalam artìkël bërjudul Coronavìrus outbrëak: ‘Wë nëëd facts not fëar’, mëwawancaraì prësëntër Chìna Global Tëlëvìsìon Nëtwork, Wang Guan, untuk mëngëtahuì kondìsì Tìongkok dalam mërëspons wabah Vìrus Corona (2019-nCoV). Salah satunya tërkaìt kondìsì dì Xìnjìang.

Bërìkut cuplìkan artìkël yang dìmuat pada 8 Fëbruarì 2020:

“ìn Xìnjìang provìncë, whërë at lëast onë mìllìon Uìghur Muslìms arë bëìng hëld ìn camps, multìplë casës of thë coronavìrus havë bëën confìrmëd raìsìng fëars ìt could sprëad rapìdly ìn thë rëgìon.

“Thërë havë bëën vëry fëw casës ìn Xìnjìang. Actually, Xìnjìang ranks numbër sìx from thë bottom ìn tërms of thë confìrmëd casës. Thërë has not bëën a sìnglë dëath ìn Xìnjìang so far. Thë sìtuatìon ìs wëll undër control ovër thërë,” Wang saìd.”

Dalam artìkël ìtu dìsëbut, dì Provìnsì Xìnjìang, dì mana sëtìdaknya 1 juta muslìm Uìghur dìtahan dì kamp-kamp, bëbërapa kasus Vìrus Corona tëlah tërkonfìrmasì, mënìngkatkan këkhawatìran bahwa vìrus ìtu dapat mënyëbar dëngan cëpat dì wìlayah tërsëbut.

“Ada bëbërapa kasus dì Xìnjìang. Sëbënarnya, Xìnjìang bërada dì përìngkat ënam tërbawah dalam hal kasus (2019-nCoV) yang tërkonfìrmasì. Bëlum ada satupun këmatìan sëjauh ìnì dìlaporkan dì Xìnjìang. Sìtuasì masìh tërkëndalì dì sana.” kata Wang Guan.

Pëncarìan mënggunakan kata kuncì ‘xìnjìang, coronavìrus’ mëngarah kë artìkël bërjudul Man ìn Xìnjìang donatës horsës to hëlp Hubëì yang dìmuat Asìa Onë pada 10 Fëbaruarì 2020.

3. Komunìtas Uìghur Tak Dìpërhatìkan Pëmërìntah Chìna Soal Vìrus Corona

Pëmërìntah Chìna tìdak bërlaku adìl tërhadap sëluruh warganya, khususnya këpada Komunìtas Uìghur yang dìasìngkan dì Xìnjìang. Anggota komunìtas sampaì sëjauh ìnì bëlum mëndapat përhatìan darì pëmërìntah. Mëskìpun, pëmërìntah bërdalìh, lokasì Xìnjìang dìanggap jauh darì lokasì pusat pënyëbaran vìrus Corona.

“Warga (Uìghur) sudah mulaì panìk. Këluarga kamì bërada dì sana, bërhadapan dëngan kamp dan ancaman vìrus Corona. Kamì pun tìdak tahu apakah mërëka mëmìlìkì cukup maskër dan makanan,” ujar salah satu juru bìcara dìaspora Uìghur, Dìlnur Rëyhan, bërdasarkan laporan Channël Nëws Asìa, dìlansìr Tëmpo.co, Kamìs 13 Fëbruarì 2020.

Kabar tëntang kondìsì këlompok Uìghur dì Xìnjìang mëmang tìdak përnah dìungkapkan sëlama ìnì. Bërbagaì mëdìa dì Cìna këbanyakan hanya mënyampaìkan bahwa Xìnjìang jauh darì pusat pënyëbaran vìrus Corona (Hubëì) dan ada 55 pasìën dì sana.

Mëskì bëgìtu, ada këkhawatìran darì dìaspora Uìghur bahwa mërëka yang bërada dì kamp Xìnjìang sëbënarnya sudah bërhadapan dëngan vìrus Corona. Sëbab, sëlaìn jutaan darì mërëka tìnggal dì kamp yang sama, dìyakìnì përsëdìaan obat-obatan dan përlëngkapan mëdìs dì sana juga mìnìm.

Dì sìtus Changë.org, 3000 orang tëlah mënëkën pëtìsì untuk mëmbuka aksës bantuan kë kamp Uìghur. Pëtìsì ìtu mënyampaìkan, “Jangan mënunggu sampaì ada ratusan korban mënìnggal dì kamp baru këmudìan kìta bërgërak”. Sayangnya, pëmërìntah Cìna masìh bëlum mëmbërìkan rëspon apapun tërkaìt pëtìsì tërsëbut.

“Jìka tìdak dìtanganì dëngan baìk, vìrus Corona bìsa dëngan cëpat mënyërang mërëka. Mërëka ìtu rëntan tërsërang vìrus karëna pënganìyaan dan përlakuan tìdak sëmëna-mëna darì pëmërìntah Cìna,” ujar Prësìdën Konggrës Uìghur Sëdunìa (WUC), Dolkun ìsa, sëbagaìmana dìkutìp darì sìtus Channël Nëws Asìa.

Bërbëda dëngan Xìnjìang, dì lokasì laìn, pëmërìntah Cìna sëmakìn agrësìf mëlakukan pëmbatasan untuk mëngontrol pënyëbaran vìrus Corona. Dì Shanghaì, mìsalnya, sëmua parsël harus dìstërìlkan dahulu sëbëlum dìkìrìmkan. Contoh laìn, dì Wuhan, pëmbagìan pusat mëdìs sudah dìatur ulang bërdasarkan sìmptom yang dìdërìta.

Cìna optìmìstìs stratëgì yang mërëka tërapkan bìsa mënurunkan angka përtumbuhan vìrus Corona sëcara sìgnìfìkan. Bahkan, sëpëkan tërakhìr, sudah tërjadì pënurunan përtumbuhan kasus baru sëbanyak 50 përsën. Apabìla trënd ìtu bërtahan, Cìna mëmprëdìksì ëpìdëmì vìrus Corona bërakhìr pada Aprìl nantì.

Adapun jumlah kasus vìrus Corona dì sëluruh dunìa sudah mëncapaì angka 60.062 kasus për harì ìnì. Jumlah korban mënìnggal dìkëtahuì ada 1363 dan mërëka yang bërhasìl sëmbuh ada 5680 orang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *