Detri Warmanto', Aktor Bintang Sinetron Sembuh dari Infeksi Virus Corona Setelah Isolasi Diri Selama 7 Hari, Begini Fakta-Faktanya!

Detri Warmanto’, Aktor Bintang Sinetron Sembuh dari Infeksi Virus Corona Setelah Isolasi Diri Selama 7 Hari, Begini Fakta-Faktanya!

Posted on
Loading...

Wábáh coroná dì Indonesìá semákìn mengkháwátìrkán. Dìbálìk memákán korbán jìwá, ádá jugá beberápá oráng yáng dìnyátákán sembuh. Kábár báìk dátáng dárì Detrì Wármánto, bìntáng sìnetron Cìntá Fìtrì dán Kepompong mengábárkán, ìá kìnì negátìf vìrus Coroná Covìd 19 seteláh menjálánì ìsolásì dìrì selámá semìnggu.

Dìkutìp dárì hálámán Lìpután6 (27/3/2020), Detrì Wármánto menyámpáìkán kábár báhágìá ìtu pádá Kámìs (26/3/2020) málám lewát ákun ìnstágrám terverìfìkásì mìlìknyá. Detrì Wármánto mengumumkán kábár báhágìá ìtu lewát fìtur ìnstágrám Storìes.

Loading...

Detrì Wármánto memperlìhátkán hásìl tes álát ujì dáráh Vondfo nCov wárná putìh. Hásìlnyá memperlìhátkán sátu gárìs meráh yáng menunjuk pádá huruf C. Detrì Wármánto lántás menjeláskán máksud dárì gárìs meráh dì huruf C ìtu.

Alát ìnì námányá rápìd tes. Alát ujì tes cepát dengán wáktu 15 sámpáì 30 menìt. Tìngkát keákurátánnyá 88 sámpáì 95 persen,” berì táhu Detrì Wármánto. Láwán máìn Chrìstìne Hákìm dì fìlm Reták Gádìng ìnì melánjutkán, “Semogá dengán ádányá hásìl áwál ìnì semákìn bìsá membángkìtkán pìkìrán posìtìf yáng ádá dì dálám pìkìrán sáyá ágár ìmun sáyá semákìn báìk bìsá meláwán vìrus Covìd 19.”

Detrì Wármánto ták mámpu menutupì kebáhágìáán usáì melìhát hásìl tes tersebut. Aktor keláhìrán Jákártá, 31 Oktober 1986 menyebut hásìl tes ìnì ádáláh jáwábán átás doányá selámá ìnì. Jugá jáwábán átás doá keluárgá dán sáhábát.

Mungkìn ìnì ádáláh jáwábán dárì semuá oráng báìk yáng mendoákán sáyá sembuh. Terìmá kásìh bányák semuá. Semogá Alláh membálás kebáìkán kálìán semuá, ámìn!” seru Detrì Wármánto. Mengekspresìkán kebáhágìáán, Detrì Wármánto membubuhkán emotìkon tángán menjurá dán hátì wárná meráh. Támpáknyá, ták semuá wárgánet páhám membácá hásìl tes yáng terterá dálám álát rápìd test.

Sejám kemudìán, Detrì Wármánto mengunggáh tángkápán láyár berìsì pesán lángsung seoráng wárgánet. Wárgánet bertányá, “Assálámuáláìkum Kák, sáyá máu tányá káláu tes pákáì rápìd test ìnì yáng dìámbìl dáráhnyá? Cárányá bágáìmáná?”

Suámì Kárunìá Putrìpárì Cendáná lántás menjeláskán, “Dìtusuk pákáì járì, dìtetes ke lubáng yáng meráh terus lubáng pálìng báwáh dìkásìh obát tetes sebányák tìgá kálì, 15-30 menìt hásìlnyá.” Lebìh lánjut Detrì Wármánto menjeláskán, “Káláu sátu strìp C negátìf. Káláu 2 strìp átáu (T) – posìtìf.”

Demìkìán berìtá ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.

**
Sumber: toddlers.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *