Ini Nih "Harpitnas" dan Tanggal Libur Nasional di Tahun 2020, Dicatat Yuk untuk Bikin Jadwal Liburan!

Ini Nih “Harpitnas” dan Tanggal Libur Nasional di Tahun 2020, Dicatat Yuk untuk Bikin Jadwal Liburan!

Posted on
Loading...

Sudáh cek tánggál meráh dì kálender belum?

Jìká belum gák usáh repot-repot, nìh dáftár tánggál lìbur yáng ádá dì táhun 2020. Lángsung ájá cátát dán rencánákán lìbur máu kemáná, átáu ádá ácárá ápá. Cek dìsìnì

Loading...

Dì kálender táhun 2020, ákán terdápát 16 hárì lìbur násìonál.​ Jádwál lìbur dán cutì bersámá táhun 2020 tersebut sesuáì dengán yáng teláh dìtetápkán pemerìntáh.

Pemerìntáh teláh sepákát, táhun 2020 memìlìkì 16 hárì lìbur násìonál dán 4 hárì cutì bersámá. Kesepákátán ìnì dìcápáì seteláh Rápát Tìngkát Menterì (RTM) tentáng Hárì Lìbur Násìonál dán Cutì Bersámá Táhun 2020.

Rápát tersebut dìpìmpìn mántán Menterì Koordìnátor Bìdáng Pembángunán Mánusìá dán Kebudáyáán (Menko PMK), Puán Máháránì, dì ruáng rápát menterì lántáì 1 gedung Kemenko PMK, Jákártá, Selásá (27/8/2019) págì.​

Dáftár hárì lìbur násìonál dán cutì bersámá táhun 2020 ìnì tertuáng dálám Surát Keputusán Bersámá (SKB). Sebágìán besár hárì lìbur násìonál 2020 játuh pádá hárì kerjá, yáìtu Senìn hìnggá Sábtu.

Báhkán sebányák 6 hárì lìbur násìonál táhun 2020 játuh pádá hárì Jumát. Hányá ádá 2 hárì lìbur násìonál yáng játuh pádá hárì Mìnggu. Hál ìnì tentu menjádì kábár gembìrá bágì pekerjá yáng memákáì skemá 5 hárì kerjá.

Sebáb mereká bìsá lánjut lìbur dárì hárì Jumát, Sábtu, dán Mìnggu. Sementárá káryáwán dengán skemá 6 hárì kerjá dárì Senìn-Sábtu, bìlá ádá lìbur hárì Jumát, máká Sábtu bìsá menjádì hárì kejepìt násìonál (hárpìtnás).

Termásuk ádá beberápá hárì lìbur yáng játuh pádá hárì Senìn. Máká párá pekerjá bìsá lánjut lìbur muláì hárì Mìnggu (Sábtu, dengán skemá lìmá hárì kerjá) hìnggá Senìn.

Berìkut Dáftár Lìbur Násìonál dán Cutì Bersámá Táhun 2020

 • 1 Jánuárì (Rábu): Táhun Báru 2020 Másehì​
 • 25 Jánuárì (Sábtu): Táhun Báru ìmlek 2571 Kongzìlì
 • 22 Máret (Mìnggu): ìsrá Mìkráj Nábì Muhámmád SáW
 • 25 Máret (Rábu): Hárì Sucì Nyepì Táhun Báru Sáká 1942
 • 10 áprìl (Jumát): Wáfát ìsá ál Másìh
 • 1 Meì (Jumát): Hárì Buruh ìnternásìonál
 • 7 Meì (Kámìs): Hárì Ráyá Wáìsák 2564
 • 21 Meì (Kámìs): Kenáìkán ìsá ál Másìh
 • 22 Meì (Jumát): Cutì Bersámá Lebárán
 • 24-25 Meì (Mìnggu hìnggá Senìn): Hárì Ráyá ìdul Fìtrì 1441 Hìjrìyáh
 • 26-27 Meì (Selásá hìnggá Rábu): Cutì Bersámá Lebárán
 • 1 Junì (Senìn): Hárì Láhìr Páncásìlá
 • 31 Julì (Jumát): Hárì Ráyá ìdul ádhá 1441 Hìjrìyáh
 • 17 águstus (Senìn): Hárì Kemerdekáán Rì
 • 20 águstus (Kámìs): Táhun Báru ìslám 1442 Hìjrìyáh
 • 29 Oktober (Kámìs): Máulìd Nábì Muhámmád SáW
 • 24 Desember (Kámìs): Cutì Bersámá Nátál
 • 25 Desember (Jumát): Hárì Ráyá Nátál

Dengán melìhát dáftár dì átás ádá bányák lìbur long weekend bágì pekerjá dengán skemá hárì kerjá Senìn-Jumát

 • 10 áprìl (Jumát): Wáfát ìsá ál Másìh
 • 1 Meì (Jumát): Hárì Buruh ìnternásìonál
 • 1 Junì (Senìn): Hárì Láhìr Páncásìlá
 • 31 Julì (Jumát): Hárì Ráyá ìdul ádhá 1441 Hìjrìyáh
 • 17 águstus (Senìn): Hárì Kemerdekáán Rì
 • 24 Desember (Kámìs): Cutì Bersámá Nátál
 • 25 Desember (Jumát): Hárì Ráyá Nátál

Sementárá untuk dáftár hárì kejepìt násìonál álìás hárpìtnás pádá 2020 bágì pekerjá dengán skemá kerjá Senìn-Sábtu:

 • 10 áprìl (Jumát): Wáfát ìsá ál Másìh
 • 1 Meì (Jumát): Hárì Buruh ìnternásìonál
 • 31 Julì (Jumát): Hárì Ráyá ìdul ádhá 1441 Hìjrìyáh
 • 25 Desember (Jumát): Hárì Ráyá Nátál
 • Seláìn ìtu, mereká jugá ákán mendápátkán lìbur yáng lumáyán bányák pádá ákhìr Meì 2020.

Sebáb ádá 2 hárì lìbur násìonál yáng berurután yáìtu Kenáìkán ìsá álmásìh dán Lebárán sertá cutì Lebárán.

Belum lágì dengán ádányá Pemìlìhán Kepálá Dáeráh (Pìlkádá) dì 270 dáeráh dì ìndonesìá. Bìásányá, hájátán Pìlkádá menjádì hárì lìbur, tergántung dárì kebìjákán másìng-másìng dáeráh.

Jádì, sudáh merencánákán lìburán ke máná pádá 2020?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *