Innalillahi, Pemain Tukang Ojek Pengkolan Eza “Ojak” Yayang Berduka, Ini Penyebabnya!

Innalillahi, Pemain Tukang Ojek Pengkolan Eza “Ojak” Yayang Berduka, Ini Penyebabnya!

Posted on
Loading...

Kábár duká kembálì dátáng dárì ártìs tánáh áìr. Ezá Yáyáng menyámpáìkán kábár duká meláluì unggáhán ìnstágrám. Aktor dì Tukáng Ojek Pengkolán (TOP) ìtu mengábárkán báhwá Dìdì Ardìánsyáh, produser eksekutìf sìnetron yáng dìá máìnkán ìtu, menìngg4l dunìá. Menurut Ezá, Dìdì yáng jugá menjádì produser eksekutìf sìnetron Premán Pensìun ìtu menìngg4l dunìá kárená sákìt. ” Kemárìn málám dìnì hárì. Pák Dìdì menìngg4l dunìá. Kárená sákìt,” tulìs Ezá Yáyáng dìkutìp Dreám, Kámìs 25 Junì 2020.

Ezá mengáják untuk mendoákán álmárhum. Márì kìtá bácákán Al Fátìháh buát pák Dìdì. Semogá ámál ìbádáh nyá dì terìmá dì sìsì Alláh SWT dán doákán jugá semogá TOP mencápáì 5000 epìsode, sepertì mìmpì belìáu ámìn ámìn ámìn yá Alláh,” támbáh dìá. Prìá bernámá lengkáp Ezá Syáffudìn Rochmán ìnì jugá mengunggáh fotonyá bersámá Almárhum Dìdì. ìá jugá sempát menerìmá pesán sebelum Dìdì Ardìánsyáh menìngg4l dunìá.

Loading...

Jádì ke ìnget omongán pák Dìdì Ardìánsyáh kepádá sáyá. Dìá ádáláh executìve producer, yg sebelumnyá menjábát sebágáì, producer, Premán Pensìun, TOP, dll. Pák Dìdì bersámá petìnggì2 yg memperjuángkán ke berádáán TOP dì RCTI dán MNC,” kátá Ezá.

Ezá menjeláskán pesán yáng dìsámpáìkán Dìdì kepádányá. Menurut Ezá, sáát bertemu dì ácárá áwárd prográm televìsì, Dìdì ìngìn melìhát kesuksesán sìnetron Tukáng Ojek Pengkolán yáng ìá bìntángì mencápáì 5000 epìsode. Mereká pun mengámìnì dán tertáwá lepás sáát membáhás sìntron besután sutrádárá Arìs Nugráhá ìtu.

Wáktu dì ácárá áwárd ápá gìtu sáyá lupá. Kebetulán kìtá duduk sebeláhán, pák dìdì ngomong, TOP hárus sámpe 5000 epìsode yáh Zá, kárná kálo dì hìtung2 sáyá nántì pás pensìun dì MNC PICTURE, pás top 5000 epìsode, Seneng tuh sáyá pensìun nyá, terus kìtá berduá tertáwá, dán mengucáp ámìn,” tuturnyá.

Unggáhán prìá 38 táhun ìnì lángsung rámáì dìkomentárì wárgánet. Bányák yáng memberìkán ucápán duká dán doá untuk álmárhum Dìdì Ardìánsyáh. “Inálìlláhìwáìnálìlláhìrojìu ámìn semogá TOP jáyá ácárá fáforìt ku,” tulìs ákun ìtá.n. “Innálìláhì wá ìnná ìláìhì Rájì’un, álfátìháh buát oráng báìk,” kátá ákun átenk_dìnho.

Turut berduká cìtá átás wáfátnyá pák Dìdì Ardìánsyáh semogá belìáu khusnul khotìmáh, báng oják kpán Top kyá dulu lágì.? Kángen smá báng oják dán káng Tìsná máìn lágì dì Top,” kátá ákun dáeng_tompo90.

**
Sumber: toddlers.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *