Kronologi "Kepergian" Ashraf Sinclair, BCL Lihat Mulut Ashraf Sinclair Berbusa

Kronologi “Kepergian” Ashraf Sinclair, BCL Lihat Mulut Ashraf Sinclair Berbusa

Posted on
Loading...

Kepergìán suámì Bungá Cìtrá Lestárì (BCL) sángát mengejutkán bányák oráng. Sáhábát dekát BCL sekálìgus presenter Amìng mencerìtákán kronologì lengkáp Ashráf Sìncláìr menìngg4l dunìá pádá Selásá (18/2/2020) kemárìn. Penjelásán mengenáì kronologì menìngg4lnyá Ashráf Sìncláìr ìnì dìungkáp Amìng dì ácárá Págì Págì Pástì Háppy (P3H), Rábu (19/2/2020).

Amìng mencerìtákán kronologì menìngg4lnyá Ashráf Sìncláìr yáng dìketáhuì dárì BCL sáhábát dekátnyá. Dìákuì Amìng, BCL mengálámì tráumá kárená menjádì sáksì mátá átás kemátìán sáng suámì Ashráf Sìncláìr. Pádá áwálnyá, Amìng mencerìtákán báhwá BCL ìnì puláng ke rumáh pádá pukul 02.00 WIB dìnì hárì.

Loading...

Sáát ìtu, Unge pánggìlán ákráb Bungá Cìtrá Lestárì (BCL) ìnì puláng seteláh menjádì jurì dì ájáng Indonesìán Idol. Ketìká tìbá dì rumáh, BCL sempát mengunggáh beberápá postìngán dì ìnstágrámnyá.

Seteláh ìtu, BCL pun sempát cucì muká. Melìhát Ashráf Sìncláìr tìdur, BCL mencobá membángunkán sáng suámì, námun sáyángnyá Ashráf Sìncláìr tìdák bángun-bángun. Sáát Ashráf Sìncláìr ták kunjung bángun, BCL sempát mendugá suámìnyá ìtu sedáng bercándá dán mengerjáìnyá.

“Pás ngecek ìnstágrám jám 2, oh yá udáh tìdur. Pás udáh selesáì (cucì muká) jám 3.31, ìyá Mìng gue bángunìn dìá. Terus tìbá-tìbá ngápáìn bercándá átáu ápá sìh,” pápár Amìng. Kemudìán, BCL pun mencobá menggoyáng-goyángkán tubuh Ashráf Sìncláìr.

Akán tetápì, tubuh sáng suámì sudáh káku tìdák bergerák sámá sekálì. “Pás dìgoyáng-goyáng, BCL pánggìl Ashráf Sìncláìr ‘yánk yánk’, dìá ngegelopák (tergeleták) gìtu,” ujár Amìng. Ták hányá tergeleták, dárì mulut Ashráf Sìncláìr ìnì pun mengeluárkán busá.

“Mulutnyá berbusá kátányá, káget dong,” ungkáp Amìng. Begìtu melìhát sáng suámì sudáh káku dengán mulut berbusá, BCL pun lángsung membáwá Ashráf Sìncláìr ke Rumáh Sákìt MMC. Sáyáng, nyáwá Ashráf Sìncláìr sudáh ták tertolong ketìká dìbáwá ke RS.

“Dìbáwá ke MMC, dìbìláng udáh gák ádá nádìnyá,” ujár Amìng. Selepás mencerìtákán kejádìán tersebut kepádá Amìng, BCL pun ungkáp ketákután dán tráumányá kepádá sáng sáhábát sámbìl menángìs tersedu-sedu.

BCL menyebutkán báhwá dìrìnyá ketákután untuk tìdur dì kámár yáng bìásá dìtempátìnyá bersámá suámì. Báhkán, BCL jugá menyebutkán báhwá dìrìnyá tráumá untuk tìdur dì kámár. Menurut BCL, setìáp kálì másuk kámár dìrìnyá keráp terbáyáng-báyááng oleh sosok Ashráf Sìncláìr yáng menìngg4l dunìá dengán mengeluárkán busá dárì mulutnyá.

Berkálì-kálì, BCL pun ungkáp ketákutánnyá kepádá Amìng. “Mìng, gue tákut tìdur dì kámár. Gue gák ákán pernáh bìsá tìdur dì kámár lágì,” ujár Amìng mengutìp kátá-kátá BCL yáng menángìs. “Kenápá?” tányá Amìng.

“Yá gue lìhát dìá káyák gìtu menìngg4l (dengán mulut berbusá),” jáwáb BCL dìkutìp dárì Amìng. “Gue tákut, gue tákut,” ujár Amìng menìrukán ucápán BCL. Sákìng ketákután dán tráumányá, BCL pun hárus tìdur dì kámár yáng láìn. “Sámpáì semálám ájá dìá tìdur dì kámár átás, dìá tráumá bánget,” ungkáp Amìng.

Sáng host P3H, Uyá Kuyá mencobá menyìmpulkán ápá yáng terjádì pádá BCL begìtu melìhát kondìsì Ashráf Sìncláìr sáát menìngg4l dunìá. “Tráumá, kárená dìá mendápátì suámìnyá menìngg4l dì tempát ìtu. Pádáhál sebelumnyá sempát bercándá dán ngobrol,” ucáp Uyá Kuyá.

Amìng pun kembálì mencerìtákán ketákután dán tráumá BCL selepás melìhát kondìsì Ashráf Sìncláìr sáát wáf4t. “Dìá ( BCL) cerìtá, I cánnot sleep on my bed (áku gák bìsá tìdur dì kásur kámárku), kárená tráumányá,” ujár Amìng lágì.

Ketìká mencerìtákán tráumá dán ketákutánnyá trsebut, BCL berubáh-ubáh dárì mánángìs lálu tìbá-tìbá tertáwá. “Dìá nángìs, ketáwá, nángìs lágì,” ujár Amìng. Melìhát sáng sáhábát sepertì ìtu, Amìng lángsung ìkut merásákán kesedìhán yáng dìrásákán oleh BCL.

“Tátápánnyá másìh káyák try to fìgure ìt out (mencobá menghìlángkán báyángán ìtu), sebenárnyá ápá yáng terjádì,” ucáp Amìng. Báhkán, kepádá Andìen, sáhábtányá BCL pun sempát mengìrá báhwá ápá yáng terjádì pádá Ashráf Sìncláìr ìnì hányá láh mìmpì buruk. “Aku pìkìr ìnì mìmpì buruk tápì bukán. Mìmpì buruk yáng nyátá,” tándás Amìng.

Ituláh kronologì menìngg4lnyá suámì BCL , Ashráf Sìncláìr. Semogá husnul khotimáh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *