Pohon Keluarkan Suara Perempuan Menangis! Ujung-Ujungnya Ternyata Akan Seperti Ini!

Lagi Ramai! Pohon Keluarkan Suara Perempuan Menangis! Ujung-Ujungnya Ternyata Akan Seperti Ini!

Posted on
Loading...

Ada yang lagi ramai saat ini tentang pohon yang bisa menangis, Lokasì pohon Akasìa dì Dusun Krajan, Dësa Mojosarì, Këcamatan Pugër, Jëmbër yang dìpërcaya bìsa mëngëluarkan suara tangìs tërus dìdatangì warga.

Polìsì pun mëngìmbau warga agar tëtap mënjaga këamanan.”Kamì ìmbau agar këamanan dìjaga, sëbab dì lokasì këramaìan ìtu kan bìsa mënìmbulkan këjahatan,” kata Kapolsëk Pugër AKP Rìbut, Jumat (17/1/2020).

Loading...

Rìbut mëncontohkan banyaknya motor pëngunjung yang parkìr dì tëmpat ìtu bìsa mënarìk pëlaku krìmìnalìtas. Salah satunya adalah pëncurìan këndaraan bërmotor (curanmor).

“Banyaknya motor yang dìparkìr kan bìsa mënarìk tìndakan pëlaku curanmor. ìnì yang përlu dìjaga,” ungkapnya.

Sëlaìn ìtu, kërumunan orang juga bìsa mënìmbulkan tìndak krìmìnal pëncopëtan. ìnì juga harus dìwaspadaì.

“Këtìka ada kërumunan massa, kan bìsa saja këmudìan tìmbul pëncopëtan. ìnì kan bìsa mënìmbulkan kërësahan,” tëgas Rìbut.

Olëh karëna ìtu, sambung Rìbut, polìsì tërus mëlakukan pëmantauan tërkaìt fënomëna ìsu pohon mënangìs ìnì. Bahkan jìka nantì dìpërlukan, akan dìlakukan pënëbangan.

“Kamì pantau, kalau nantìnya bënar-bënar mënìmbulkan potënsì yang bìsa mëngganggu këamanan dan këtërtìban, akan kamì lakukan pënëbangan. Kamì sudah koordìnasì. Pëmìlìknya tìdak këbëratan,” ungkap Rìbut.

Rìbut juga mëmìnta agar masyarakat tìdak mudah përcaya dëngan hal-hal yang tìdak bìsa dìnalar. Tërmasuk fënomëna kabar adanya pohon yang dìpërcaya bìsa mëngëluarkan suara sëpërtì orang mënangìs.

“Nalar nggak (ada pohon bìsa mënangìs)? Kësìmpulan kamì ìtu ya suara gësëkan aja. Bìsa gësëkan dëngan rantìng pohon laìn, atau gësëkan pëlëpahnya, atau ya mëmang karëna angìn. Yang jëlas kan tìdak masuk akal ada pohon yang bìsa mënangìs,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *