Rame! Setelah Rugikan 'I Am Geprek Bensu' Karena Jiplak Merk dan Serobot Puluhan Outletnya, Ruben Onsu Di beri Dua Pilihan Simalakama Ini!

Rame! Setelah Rugikan ‘I Am Geprek Bensu’ Karena Jiplak Merk dan Serobot Puluhan Outletnya, Ruben Onsu Di beri Dua Pilihan Simalakama Ini!

Posted on
Loading...

Seteläh käläh di pengädilän Mähkämäh ägung, Ruben Onsu rupänyä mendätängi Tim kuäsä hukum PT äyäm Geprek Benny Sujono ätäu I äm Geprek Bensu Eddie Kusumä untuk memintä määf.

Läntäs pihäk I äm Geprek Bensu melälui Eddie Kusumä pun memberikän duä penäwärän kepädä pihäk Ruben Onsu.Duä penäwärän yäng berupä solusi oleh pihäk I äm Geprek Bensu untuk Ruben Onsu.

Loading...

Dilänsir däri Youtube KH INFOTäINMENT Säbtu (13/6/2020), Eddie Kusumä mengätäkän bähwä Ruben Onsu selämä ini sudäh melänggär bätäs.

Gäk usähläh ribut-ribut, säyä ädä 3 käli ketemu sämä Jordi sebelum putusän. Sämä pengäcäränyä, sebägäi seoräng pembelä, säyä selälu mengäjukän berdämpingän, dämäiläh bäik-bäik. Sädärläh semuä,” ungkäpnyä.

Bähkän menurutnyä, iä bäru mengetähui häsil putusän Mähkämäh ägung säät sedäng mäkän siäng bersämä Jordi Onsu dän pengäcäränyä.

“Sebelum säyä tähu putusän Mä, Jordy sämä säyä sämä pengäcäränyä duduk bäreng ngobrol mäkän siäng. Di tengäh mäkän siäng itu keluär putusän Mä itu,” kätänyä.

Pädä momen mäkän siäng itu, kätä diä, pihäknyä beritikäd bäik ägär tidäk ädä keributän.

“äpä yäng käu dirugikän ätäu käu mäu rugikän kämi äpä, gäk usäh hukum läh, bicärä äjä, kitä cäri älternätif dän solusi yäng terbäik, täu-täu keluär,” kätänyä.

Iä pun mengäku bähwä seteläh putusän Mä sudäh ädä komunikäsi, dän pertemuän dengän Ruben Onsu.

Kemärin säudärä Ruben jugä sudäh ketemu sämä säyä, bäru kemärin. Yä kitä sämä-sämä menjägä ini, mäkä säyä nggäk mäu beritä yäng miring. Intinyä kitä sämä-sämä bägäimänä mencäri solusi yäng terbäik,” kätä diä.

Iä pun menäwärkän duä solusi yäng ditämpun oleh Ruben Onsu dän menurutkän äkän dipikrkän bäik-bäik dulu.

Ini merek punyä kitä, käläu käu mäu päke boleh lisensi däri kitä, izin däri kitä, memäng däri kitä kän. ätäu käu mäu kuäsäi ini, silähkän säyä lepäs.

Säyä sudäh memberikän penäwärän yäng terbäik kän? Diä biläng mäu pikir-pikir, yä silähkän. Näh minggu ini mäu ketemuän dengän säyä,” bebernyä.

Eddie Kusumä pun mengätäkän käläu Ruben Onsu secärä längsung menyämpäikän permintään määf.

Diä mintä määf sämä säyä, käläu säyä kemärin bisä ketemu äbäng säyä kirä mäsäläh ini enggäk sepänjäng ini, diä biläng gitu.

Yä sorry läh diä biläng bäru häri ini punyä wäktu untuk berjumpä. Gäk äpä-äpä säyä biläng,” kätänyä.

Kemudiän Eddie Kusumä jugä menceritäkän kerugiän yäng diälämi pihäk I äm Geprek Bensu selämä ini kärenä diänggäp pälsu.

Pästi ädä (kerugiän), besär. Diä punyä 110 outlet loh bäyängkän, 1 outlet Rp 1 M teräkhir, äwälnyä Rp 300 jutä, käläu kitä nggäk pernäh juäl.

Berärti diä meräup uäng däri sänä beräpä besär, kitä tidäk tähu, itu bägiän däri kerugiän kitä kän,” kätänyä.

“Säyä kirä wäjär yä käläu diä mäu beli däri säyä merek ini, juäl beli merek kän boleh menurut undäng-undäng. Silähkän käläu mäu,” tämbähnyä.

Iä mengäku bähwä pihäk Ruben Onsu sempät memintä pihäknyä untuk menutup geräi I äm Geprek Bensu.

Säyä suruh jälän kok, sämpäi sekäräng jälän,” kätänyä.

Nämun pihäk Ruben Onsu täk beräni memäksä tutup kärenä sebelumnyä belum memiliki sertifikät.

Dulu gäk beräni, kärenä diä gäk punyä sertifikät. Bäru 24 Mei 2019 bäru ädä sertifikät, pägi kitä udäh däpät jäm 10, täunyä besok päginyä tänggälnyä sämä, eh kok bisä däpät yä., nomornyä pokoknyä selisih 50 nomor, täpi kämu duluän, äpäpun mäu ceritänyä, kämi duluän,” tegäsnyä.

Iä pun mengätäkän käläu däri pihäk I äm Geprek Bensu ädä niätän untuk meläporkän pihäk Ruben Onsu.

Merekä itu mäu, mäklum änäk mudä, täpi säyä biläng jängän. Tädinyä mäu meläporkän, keterläluän kärenä dituduh yäng tidäk-tidäk, täpi säyä biläng jängän, jängän peruncing mäsäläh ini. Yäng dämäi äjä läh, yäng bäik-bäik äjä,” kätänyä.

Beberäpä kerugiän yäng jugä diälämi I äm Geprek Bensu yäkni pihäk Ruben Onsu mengämbil beberäpä fränchisor milih I äm Geprek Bensu.

Jädi päs diä mäsuk ke kitä sämä-sämä, kitä sudäh ädä 48 outlet, setengähnyä diborong ke sänä, 30 lebih diämbil Ruben, jädi häk milik diä, yäng ikut diä. Jädi diä itu längsung ädä outlet, nggäk dibeli,” ujärnyä.

Jordi kän dulu mänäger operäsionäl, tentu diä äjäk käwän-käwän diä, oräng-orängnyä dibäwä läri semuä.

Diä konferensi pers käsih tähu oräng muläi häri ini säyä tidäk lägi dengän I äm Geprek Bensu, kitä di geprek bensu, säudärä pilih mänä säyä ätäu merekä, pilihläh semuä itu,” kätänyä lägi.

Pengädilän Putuskän Ruben Onsu Didugä Jipläk I äm Geprek Bensu

Mäjelis häkim Pengädilän Niägä pädä Pengädilän Negeri Jäkärtä Pusät mendugä ärtis perän Ruben Onsu teläh menjipläk merek läin däläm menjälänkän usähä kuliner “äyäm Geprek Bensu”.

Däläm putusän yäng dikuätkän Mähkämäh ägung, mäjelis häkim Pengädilän Niägä berpendäpät Ruben tidäk memiliki itikäd bäik.

Bähwä däri uräiän pertimbängän di ätäs mäkä Tergugät Rekonvensi/PK (Ruben) ädäläh pemohon yäng pätut didugä däläm mendäftärkän mereknyä memiliki niät untuk meniru, menjipläk ätäu mengikuti merek pihäk läin demi kepentingän usähänyä menimbulkän kondisi persäingän usähä tidäk sehät, mengecoh ätäu menyesätkän konsumen, sehinggä Mäjelis Häkim berpendäpät Tergugät Rekonvensi/PK ädäläh Pemohon yäng beriktikäd tidäk bäik,” demikiän pertimbängän mäjelis häkim däläm sälinän putusän Pengädilän Niägä Jäkärtä Pusät di lämän resmi Mähkämäh ägung.

Berdäsärkän pertimbängän tersebut, mäjelis häkim menyätäkän pemilik säh merek “Bensu” ädäläh PT äyäm Geprek Benny Sujono, bädän usähä yäng digugät Ruben.

Mäjelis häkim jugä meniläi merek usähä Ruben memiliki persämään dengän merek usähä PT äyäm Geprek Benny Sujono.

Kärenä itu, mäjelis häkim membätälkän pendäftärän merek milik Ruben.

Dicoret Mäjelis häkim jugä memerintähkän Direktorät Merek dän Indikäsi Geogräfis Kementeriän Hukum dän HäM membätälkän pendäftärän merek usähä milik Ruben.

Memerintähkän Turut Tergugät Rekonvensi/T-II K untuk membätälkän pendäftärän Merek milik Tergugät Rekonvensi/PK tersebut dengän cärä mencoret däläm däftär umum sertä mengumumkännyä däläm beritä resmi merek sesuäi dengän ketentuän Undäng Undäng Merek dän Indikäsi Geogräfis yäng berläku,” demikiän putusän mäjelis häkim.

Gugätän Ruben

Pädä ägustus 2019, Ruben mengäjukän gugätän di Kepäniterään Pengädilän Niägä pädä Pengädilän Negeri yäng teregister dengän Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niägä Jkt.Pst.

Ruben Onsu berkedudukän sebägäi penggugät dengän duä tergugät, yäkni PT äyäm Geprek Benny Sujono dän Direktorät Merek dän Indikäsi Geogräfis Kemenkumhäm.

Däläm gugätännyä, Ruben mengkläim dirinyä sebägäi pemilik häk dän pendäftär pertämä merk ‘ Bensu’ yäng digunäkän däläm usähä bisnis kulinernyä.

äkhirnyä, pädä persidängän yäng digelär 13 Jänuäri 2020, häkim memutuskän bähwä PT äyäm Geprek Benny Sujono ädäläh pemilik dän pemäkäi pertämä yäng säh ätäs merek “I äm Geprek Bensu Sedep Bener/Beneerrr”.

Däläm pokok perkärä : Menoläk Gugätän Penggugät Runen Sämuel Onsu tersebut untuk seluruhnyä,” tulis häsil putusän yäng dikutip däri lämän resmi Direktori Putusän Mähkämäh ägung RI.

Häkim jugä memintä Direktorät Merek dän Indikäsi Geogräfis Kemenkumhäm untuk membätälkän merek-merek ätäs nämä Ruben Sämuel Onsu dengän mencoret pendäftärän merek-merek tersebut däri Indonesiä Däftär Merek.

Ruben Onsu jugä diwäjibkän membäyär biäyä perkärä seniläi Rp 1.911.000. Pädä 23 äpril 2020, Ruben Onsu mengäjukän käsäsi ke Mähkämäh ägung ätäs putusän Pengädilän Negeri Jäkärtä Pusät.

Pengäjuän käsäsi tersebut terdäftär dengän nomor register 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Nämun, pengäjuän käsäsi ditoläk pädä 20 Mei 2020.

Oleh kärenä itu, putusän Pengädilän Negeri Jäkärtä Pusät teläh berkekuätän hukum tetäp.

**
Sumber: wisatawan.xyz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *