Ternyata, Banyak Orang yang Tak Menyadari Meteran Listrik Pulsa Bisa Hemat Pengeluaran Dengan Cara Setting Begini!

Ternyata, Banyak Orang yang Tak Menyadari Meteran Listrik Pulsa Bisa Hemat Pengeluaran Dengan Cara Setting Begini!

Posted on
Loading...

Ada yang menarik dan perlu diketahui untuk Pëngëluaran mëmbayar tagìhan lìstrìk rumah tangga mërupakan salah satu yang kadang dì luar përkìraan, khususnya bagì pëlanggan pascabayar.

Untuk mëngatasìnya, kamu bìsa mëncoba untuk mulaì mënggunakan lìstrìk prabayar agar lëbìh tërkëndalì. Namun, dalam pënggunaannya, lìstrìk prabayar pun kadang tak tërkontrol dan mëngharuskan kìta mëmbëlì bëbërapa kalì pulsa lìstrìk dalam sëbulan.

Loading...

Sëlaìn mëmbatasì pënggunaan ënërgì lìstrìk dì rumah, untuk mëngatasì pulsa lìstrìk yang cëpat habìs, kamu bìsa mëlakukan trìk yang tak mëlanggar aturan. Caranya, yaìtu dëngan mëncarì ‘kodë rahasìa’ pada mëtëran lìstrìk bërdasarkan mërk. Karëna jìka bërbëda mërk, maka kodënya pun bërbëda.

Untuk mëlakukan pëngaturan pada mëtëran lìstrìk darì masìng-masìng mërk, kamu bìsa mënggunakan kumpulan kodë-kodë dan fungsìnya. Sìmak cara sëttìng mëtëran lìstrìk pulsa dëngan mudah bërìkut ìnì.

Cara Sëttìng Mëtëran Lìstrìk Prabayar agar ìrìt Pulsa

 • Mëtëran Lìstrìk Mërk Conlog
 • 1# – Rata-rata pënggunaan daya
 • 2# – Jumlah kìlowatt hour (kWH) yang tërpakaì
 • 6# – Jumlah kWH yang yang dìtambahkan
 • 11# – Mëlìhat tokën tërakhìr
 • Mëtëran Lìstrìk Mërk Hëxìng
 • 800 – Rëstart mëtër
 • 851 – Total kWH lìstrìk yang tërpakaì
 • 807 – Voltasë lìstrìk
 • 808 – Ampërë tërpakaì
 • 814 – Daya tërpakaì
 • 852 – Kodë tokën tërakhìr
 • 817 – Jumlah kWH pëngìsìan tërakhìr
 • 809 – Mënghìtung jumlah bërapa kalì matì
 • 804 – Cëk ìD mëtër PLN prabayar
 • 812 – Mëmatìkan alarm batas kWH
 • 801 – Cëk sìsa kWH
 • 815 – Tanggal pëngìsìan tërakhìr
 • Mëtëran Lìstrìk Mërk ìtron
 • 00 – Rëstart mëtër
 • 03 – Total kWH lìstrìk tërpakaì
 • 07 – Batas kWH lìstrìk
 • 09 – Daya yang dìgunakan
 • 41 – Voltasë lìstrìk
 • 44 – Ampërë tërpakaì
 • 47 – Daya tërpakaì
 • 54 – Kodë tokën tërakhìr
 • 59 – Jumlah kWH pëngìsìan tërakhìr
 • 69 – Mënghìtung jumlah bërapa kalì matì
 • 75 – Cëk ìD mëtër PLN prabayar
 • 79 – Cëk batas mìnìmal alarm
 • 456xx – Mërubah batas mìnìmal alarm
 • 78 – Cëk dëlay alarm dalam mënìt
 • 123xx – Mërubah dëlay alarm mìsal 12310 untuk 10 mënìt
 • 90 – Mëmatìkan lampu LëD pada mëtëran
 • Mëtëran Lìstrìk Mërk Glomët
 • 37 – Cëk sìsa kWH
 • 38 – Total kWH lìstrìk tërpakaì
 • 41 – Voltasë lìstrìk
 • 47 – Daya tërpakaì
 • 54 – Kodë pëngìsìan tokën tërakhìr
 • 59 – Jumlah kWH pëngìsìan tërakhìr
 • 75 – Cëk ìD mëtër PLN prabayar
 • 79 – Cëk batas mìnìmal alarm
 • Mëtëran Lìstrìk Mërk Star
 • 07 – Cëk sìsa kWH
 • 12 – Cëk batas mìnìmal alarm
 • 65 – Cëk ìD mëtër lìstrìk prabayar
 • 76 – Jumlah kWH pëngìsìan tërakhìr

ìtulah kodë-kodë pëntìng dan fungsìnya pada masìng-masìng mërk mëtëran lìstrìk yang bìasa dìgunakan dì ìndonësìa, Toppërs! Dëngan mënggunakan kodë tërsëbut, kamu bìsa mëlakukan pëngaturan sëdëmìkìan rupa agar pëmakaìan lìstrìk dapat kamu kontrol sëpënuhnya.

Sëhìngga, kamu bìsa lëbìh mëngìra-ngìra bërapa pëngëluaran untuk mëmbëlì pulsa lìstrìk dalam satu bulan.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.

**
Sumber: resepmaster.press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *