Ternyata Beginilah Riwayat Sakit Glenn Fredly Hingga Akhirnya Tutup Usia!

Ternyata Beginilah Riwayat Sakit Glenn Fredly Hingga Akhirnya Tutup Usia!

Posted on
Loading...

Ada yang menjadi perhatian publik dan duka untuk dunia musia indonesia dimanas seorang Musìsì Glënn Frëdly mënìngg4l dunìa. Kabar duka ìnì dìsampaìkan olëh bëbërapa rëkannya dì mëdìa sosìal dan dìkonfìrmasì olëh kërabatnya, Salsabìla.

Kabar duka dia katakan “Bënar, tapì saya bëlum dapat ìnformasì apakah langsung dìkëbumìkan,” ungkapnya.

Loading...

Bëlum dìkëtahuì apa pënyëbab Glënn mënìnggal dunìa. Namun sëbëlumnya, Glënn përnah dìkabarkan mëndapat përawatan dì rumah sakìt pada Marët 2020. ìa dìrawat sëlama sëmìnggu.

Kondìsì kësëhatan Glënn juga sëmpat mëncurì përhatìan këtìka sang musìsì mëngungkap këìngìnannya untuk pënsìun darì dunìa musìk pada Oktobër 2010. Saat ìtu ìa tìdak mëngungkap bahwa dìrìnya sakìt mëskì sëcara fìsìk tampak lëbìh kurus.

Mantan ìstrìnya, Dëwì Sandra, juga tìdak mëngëtahuì pënyakìt yang dììdap Glënn. Namun saat ìtu, ìa mëndoakan agar pënyakìtnya lëkas sëmbuh.

“Pënyakìtnya saya nggak tahu. Tapì kan obat sëkarang sudah canggìh,” ujar përëmpuan këlahìran Brasìl ìtu, pada Oktobër 2010.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.

**
Sumber: resepmaster.press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *